Akce
a výstavy
Historie ukrytá
pod dlažbou města
Památník
Maxe Švabinského
Příroda
a člověk
Rymice
lidové stavby
Zámek
Chropyně
Větrný mlýn
u Velkých TěšanVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Místo konání:

Zveřejněno: 28.August.2017


Shrnutí:


VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

A

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

 

Název zakázky:          Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace budov a expozic – technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi

 

Číslo zakázky:            VZ/2017/2/02

 

Forma zadání:            veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona; postupováno podle kapitoly 5 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP

 

Druh veřejné zakázky: služba

 

 

 1. Identifikační údaje zadavatele:

   

Název zadavatele:

Muzeum Kroměřížska, p.o.

Sídlo:  

Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž

Identifikační číslo:

00091138

Zastoupen:

Ing. Jiří Stránský - ředitel

Kontaktní osoba:

Ing. Pavel Klíma

Telefon:

573 338 388, 605 289 529

E-mail:

www:

klima@muzeum-km.cz

www.muzeum-km.cz

 

 

 1. Předmět veřejné zakázky

   

  Předmětem veřejné zakázky je:      

provádění technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace budov a expozic. Jedná se o akci s předpokládanými náklady stavební části ve výši 36.766 tis. Kč a interiérové části ve výši 5.660 tis. Kč. Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této Výzvy – Návrh příkazní smlouvy.

 

Předmět plnění je zadáván v rámci projektu „Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace budov a expozic“, č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001666 podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

 1. Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací

  dokumentace

 

Výzva k podání nabídky je zveřejněna na internetové adrese www.muzeum-km.cz

 

Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace bude obsahovat:

Název dodavatele, sídlo, identifikační číslo, kontaktní osobu, telefon, e-mail.

 

Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí být písemná (za písemnou se považuje i elektronická forma zaslaná na níže uvedenou elektronickou adresu) a musí být zadavateli ve stanovené lhůtě doručena.

 

Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat elektronicky na e-mailové adrese klima@muzeum-km.cz

 

Zadavatel poskytne dodavateli zadávací dokumentaci do 2 pracovních dnů od doručení žádosti dodavatele, a to elektronicky či poštou zasláním na uvedenou sídlo/kontaktní adresu dodavatele.

 

Zadávací dokumentaci si dodavatelé mohou vyzvednout po předchozí domluvě též osobně u uvedené kontaktní osoby.

 

Za poskytnutí zadávací dokumentace zadavatel nepožaduje úhradu nákladů.

 

 

 1. Termín a místo plnění veřejné zakázky

   

  1. Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky:                        11.09.2017     

  2. Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky:                       31.12.2020

  3. Místo plnění zakázky: Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž

    

 2. Obsahové členění nabídky

   

Nabídkou se rozumí zejména návrh smlouvy předložený dodavatelem včetně dokumentů a dokladů požadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce v písemné (listinné) formě a nabídka bude v originálním znění podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat (podle výpisu z Obchodního rejstříku či obdobné evidence, je-li zapsán), popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

 

Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení v písemné formě. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena též v jedné kopii.

 

Doklady prokazující způsobilost a kvalifikaci dodavatele musí být v souladu s požadavky této Výzvy k podání nabídky.

 

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla předložena také v elektronické podobě na CD (ve formátu aplikačních programů Microsoft Word a Excel či v PDF, návrh smlouvy samostatně ve formátu MS Word); v případě neshody mezi elektronickou podobou nabídky a předloženým originálem v písemné formě je rozhodující tištěná forma nabídky.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

 

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla zajištěna proti neoprávněné manipulaci (např. provázáním nabídky provázkem se zapečetěným volným koncem či jiným způsobem zajištění), a aby byly z důvodů právní jistoty všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

 

Zadavatel doporučuje sestavení nabídky dle následujícího pořadí:

 

  1. Vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ opatřený razítkem a podpisem osoby (osob) oprávněné za dodavatele jednat a podepisovat.

  2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran.

  3. Doklady k prokázání splnění způsobilosti/kvalifikace dle bodu 8 této Výzvy.

  4. Rekapitulace nabídkové ceny dle bodu 10 této Výzvy.

  5. Návrh smlouvy – podepsaný osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat a opatřen otiskem razítka. Návrh smlouvy musí být v úplném souladu se zněním, předloženým v zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze formální úpravy na takto „…..“ vyznačených místech (jména, adresy, kontaktní údaje, ceny, pojištění apod.). Jiné úmyslné zásahy a nepovolené úpravy obsahu předložených obchodních podmínek jsou nepřípustné. Údaje ve smlouvě uvedené musí být v souladu s údaji, které dodavatel uvede v dalších částech své nabídky; v případě rozdílu je rozhodující návrh smlouvy.

   V případě, že smlouva obsahuje přílohy, jsou tyto přílohy její nedílnou součástí.

    

    

Řazení dalších bodů záleží na dodavateli.

 

 

 1. Místo a doba pro podání nabídky

   

Lhůta pro podání nabídek končí dne 07. 09. 2017 09:00 hodin.

 

Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem na adresu: Muzeum Kroměřížska, p.o., Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž, nebo osobně podat v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hodin. Za okamžik podání nabídky je považováno převzetí nabídky zadavatelem (sekretariátem).

 

Nabídka musí být podána v jedné řádně uzavřené a z vnějšku označené obálce s označením „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ a s uvedeným názvem veřejné zakázky, případně číslem zakázky, adresou dodavatele a musí být označena slovem „NEOTVÍRAT“.Pro případ, že se dodavatel rozhodne obálku s nabídkou zabezpečit proti jejímu náhodnému poškození (např. při přepravě) dalším ochranným obalem, stanovuje zadavatel pro takový případ povinnost dodavatele označit i takový obal shodným způsobem jako obálku s nabídkou.

 

Obsah obálky, která nebude řádně označena, nebude zadavatelem považován za nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu, ale za jiné podání adresované zadavateli. Takové podání nebude dodavateli vráceno a bude zadavatelem archivováno ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení. Zadavatel bude o této skutečnosti dodavatel informovat.

 

Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyly podány. Komise takové nabídky neotevře a zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí dodavatele. Nabídky nebudou vráceny a budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení.

 

Nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout, zadavatel přijme jako jiné podání adresované zadavateli, nikoli jako nabídku na veřejnou zakázku. Takové podání nebude dodavateli vráceno a bude zadavatelem archivováno ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení. Zadavatel bude o uvedené skutečnosti dodavatele informovat.

 

Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a časem přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek.

 

Nabídka bude mít písemnou podobu a bude zpracována v českém jazyce.

 

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více dodavatelů společně. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

 

Návrh smlouvy a veškerá prohlášení v nabídce musí být podepsána osobou oprávněnou jednat a podepisovat za dodavatele nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu na základě právních předpisů, plná moc pak musí být součástí nabídky.

 

 

 1. Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění

 

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn písemně požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být písemná (popřípadě elektronická) a musí být doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu Muzeum Kroměřížska, p.o., Ing. Pavel Klíma, Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž

Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace je:

klima@muzeum-km.cz.

Kontaktní osobou pro vysvětlení zadávací dokumentace je Ing. Pavel Klíma

 

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené ve stanovené lhůtě zadavatel vysvětlení odešle včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to do 2 pracovních dnů od doručení žádosti dodavatele. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel současně uveřejní stejným způsobem jako tuto Výzvu.

 

Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti dodavatele. Takovéto vysvětlení zadávací dokumentace doručí zadavatel všem dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

 

Vzhledem ke krátkým lhůtám pro poskytování vysvětlení k zadávací dokumentaci může zadavatel využít elektronické pošty. Dodavatel proto při vyžádání zadávací dokumentace uvede v žádosti jednu elektronickou adresu, na kterou mají být případná vyjasnění k zadávací dokumentaci zasílána. Za řádnost a úplnost této adresy odpovídá dodavatel. Doručení vysvětlení elektronickou poštou dodavatelovi na jím uvedenou adresu se považuje za řádné doručení dnem a hodinou, kdy byla příslušná informace předána do evidence dodavatele. Zadavatel může doručit vysvětlení dodavateli i jiným způsobem, např. v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence nebo prostřednictvím systému datových schránek.

 

 

Prohlídka místa plnění

 

 

Zadavatel umožňuje prohlídku místa budoucího plnění, která se uskuteční v pondělí 31. 08. 2017 a sraz dodavatelů o prohlídku je v 09:00 hodin na místě budoucího plnění Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž.

 

Zadavatel doporučuje, v případě, že se dodavatelé hodlají prohlídky místa plnění zúčastnit, aby svou účast předem oznámili shora uvedené kontaktní osobě.

 

Prohlídky místa budoucího plnění se mohou z provozních důvodů zúčastnit nejvýše dva zástupci každého dodavatele o veřejnou zakázku.

 

Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení dodavatele se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho případnými technickými parametry.

 

Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání veřejné zakázky podstatné. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, je dodavatel povinen vznést tento dotaz písemně v souladu s bodem 7 této Výzvy jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, a pouze písemná odpověď na tuto žádost má závazný charakter. Zadavatel obsah dotazů i odpověď na položené dotazy předá všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace a uveřejní shodně jako tuto Výzvu k podání nabídky.

 

 

 1. Požadavky zadavatele na prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace

   

 

  1. Úvod

 

Zadavatel níže specifikuje své požadavky na prokázání splnění kvalifikace. Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče.

 

                   

  1. Rozsah kvalifikace

 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základní a profesní způsobilost a technické kvalifikace dále uvedené.

 

 

  1. Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby

                                 

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle bodu 8.6. písm. a) této Výzvy k podání nabídky požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

 1. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle bodu 8.6. písm. a) této Výzvy k podání nabídky jinou osobou

 2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby

 3. doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle bodu 8.5. této Výzvy k podání nabídky jinou osobou

 4. písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

   

  Obsahem písemného závazku jiné osoby musí být společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

  Pokud bude prostřednictvím jiné osoby prokazováno a příslušně dokládáno splnění technické kvalifikace dodavatele dle bodu 8.7. Výzvy, musí tento dokument obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat činnosti, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

   

   

  Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

  V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost dle bodu 8.5. a profesní způsobilost dle bodu 8.6.písm. a) této Výzvy každý dodavatel samostatně.

   

  Splnění zbývající požadované způsobilosti a kvalifikace prokazují všichni příkazníci společně.

   

Zadavatel připouští pro prokázání splnění kvalifikace použití nástrojů a institutů definovaných platným zákonem regulujícím zadávání veřejných zakázek v ČR (např. výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 226 a n. či certifikát dle § 233 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

 

 

  1. Doba prokazování splnění kvalifikace

 

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

 

 

  1. Základní způsobilost (v obdobě § 74 odst. 1 zákona)

 

Způsobilým je dodavatel který,

 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro

 • trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
 • trestný čin obchodování s lidmi,
 • trestné činy proti majetku (podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti),
 • trestné činy hospodářské (zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie),
 • trestné činy obecně nebezpečné,
 • trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
 • trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci)

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:

a) zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Způsob prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti podle písmena a) až e) předložením čestného prohlášení – v originále nebo úředně ověřené kopii. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3 této Výzvy.

 

 

  1. Profesní způsobilost (v obdobě § 77 zákona)

 

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží

 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - alespoň v prosté kopii,

 

 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci) - alespoň v prosté kopii,

Doklad o oprávnění k podnikání

Dodavatel jako doklad prokazujícíc jeho oprávnění k podnikání předloží zejména výpis z živnostenského rejstříku (§10 odst. 3 zák. 455/1991 Sb., o živnostenského podnikání v platném znění), nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění veřejné zakázky.

 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele (autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost dodavatel zabezpečuje, a to uvedených oborech:

 

 • pozemní stavby
 • statika a dynamika staveb

 

 

  1. Technická kvalifikace (v obdobě § 79 zákona)

 

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:

 

seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele;

 

Vymezení minimální úrovně

 • nejméně tři zakázky (služby), které dozoroval, jejichž předmětem byla investiční akce pro stavbu z oblasti občanské vybavenosti, v investiční hodnotě minimálně ve výši 5.000 tis. Kč s DPH u každé z nich.

   

  Seznam významných služeb bude podepsán osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem dodavatele a opatřen otiskem razítka a bude předložen v originále nebo úředně ověřené kopii.

 

 

  1. Pravost a stáří dokladů

 

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

 

 

  1. Posouzení kvalifikace

 

Zadavatel může požadovat po dodavateli (účastníkovi zadávacího řízení), aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat v případě tohoto postupu po lhůtě stanovené pro podání nabídek.

 

 

  1. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

    

   Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a současně předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

    

    

  2. Nesplnění kvalifikace

    

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost oznámit změny v kvalifikaci, bude zadavatelem vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

 

Zadavatel písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

 

 

  1. Předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace před podpisem smlouvy

    

   Zadavatel je oprávněn požadovat, aby vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy předložil originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace (nebo jen některé z nich); v takovém případě je vybraný dodavatel povinen doklady před podpisem smlouvy předložit.

    

    

 1. Posouzení a hodnocení nabídek

   

  Zadavatelem jmenovaná komise posoudí nabídky dodavatelů z hlediska splnění požadavků uvedených zadavatelem v zadávací dokumentaci. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Pro posouzení nabídek se přiměřeně použijí příslušná ustanovení zákona. Komise může v případě nejasností nabídky požádat dodavatele o písemné vysvětlení nabídky; k tomu stanoví přiměřenou lhůtu.

   

  Zadavatel provede hodnocení nabídek z hlediska jejich ekonomické výhodnosti podle následujícího kritéria:

   

  Kritérium hodnocení: Nejnižší nabídková cena – váha 100 %.

   

  Nabídková cena:

  U tohoto kritéria lze hodnotu číselně vyjádřit a bude hodnoceno tak, že hodnotící komise použije hodnocení, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (nejnižší celkovou nabídkovou cenu). Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná nabídková cena v Kč s DPH.

Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

 

 1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

   

Nabídková cena

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za celý předmět veřejné zakázky uvedený v příloze č. 1 Výzvy.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení celého předmětu veřejné zakázky včetně všech nákladů souvisejících.

 

Podmínky pro zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena za provedení celého předmětu veřejné zakázky bude zpracována podle členění obsaženého v návrhu smlouvy. Nabídková cena zde bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Celkovou nabídkovou cenu rovněž dodavatel uvede do „Krycího listu nabídky“. Zadavatel neposkytuje zálohy.

 

Sleva z ceny

Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou službu) není přípustná.

 

Podmínky překročení nabídkové ceny

Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši 743.000Kč bez DPH. Stanovení předpokládané hodnoty odpovídá § 16 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“). Dle výše předpokládané hodnoty se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 zákona, jejíž zadání dle § 31 zákona nepodléhá zadávacímu řízení dle tohoto zákona.

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky definuje maximální výši prostředků, kterou má zadavatel na realizaci předmětu zakázky alokovánu.Pokud i nejvýhodnější nabídka překročí uvedenou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, může to být důvodem pro zrušení zadávacího řízení.  

 

 

 1. Obchodní podmínky

   

  Obchodní podmínky

  Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky. Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu smlouvy. Dodavatel do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další údaje, jejichž doplnění text návrhu smlouvy předpokládá) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy.

   

  Závaznost obchodních podmínek

  Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami.

   

  Platební podmínky

  Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách.

   

 2. Obsah zadávací dokumentace

   

  1. Výzva k podání nabídky/Zadávací podmínky

  2. Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo

  3. Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

  4. Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

    

    

 3. Další podmínky zadávacího řízení

   

Vítězný uchazeč bude povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji vítězný uchazeč použít.

 

Vítězný uchazeč bude povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

 

Každá faktura musí být označena číslem projektu.

 

Tato výzva není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením veřejného příslibu.

 

Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací řízení zrušit s uvedením důvodu nebo odmítnout všechny nabídky.

 

Každý dodavatel nese své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení za všech okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem. Podané nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu zadávacího řízení.  

 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

Zadavatel si opční právo nevyhrazuje.

Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu.

 

 

V Kroměříži dne ……………………..

 

 

 

…………………………………..

Ing. Jiří Stránský - ředitel{C
opyright:Muzeum Kroměřížska & Jiří Novák
} 2014