CECHOVNÍ DŽBÁNY

Cechy byly středověkými a raně novověkými řemeslnickými sdruženími, které hájily svůj výrobní monopol a tržní výlučnost. Součástí organizace byla obhajoba vlastních členů, výchova učedníků, skládání mistrovských zkoušek, ale také dohled nad jakostí a cenou výrobků. Cechy se řídily schválenými statuty, měly jisté soudní pravomoci a podléhaly příslušným orgánům (městské radě či vrchnosti). Organizace měly významný vliv společenský, náboženský, reprezentativní a umělecký. Vznik cechů ve větších městech probíhal ve 13. - 15. století, rušeny byly od poloviny 18. století a především ve století 19. z důvodu technologického rozvoje.

 

V Kroměříži byl nejstarším cechem řeznický, dokladem je obnova jeho artikul z roku 1537. Dřívější záznamy se nedochovaly. Dalšími významnými sdruženími byly v Kroměříži cechy koželužský, mlynářský, kloboučnický, cech stolařů, sedlářů a řemenářů, pekařský, pernikářský, krejčovský. To však je jen částečný výčet všech řemesel, která se v biskupském sídle provozovala.

 

Ve sbírkách Muzea Kroměřížska se dochovalo několik cechovních džbánů. Představíme si vybrané dva. Prvním z nich je džbán rybářského cechu z roku 1812, který má hruškovitý tvar a na hnědozelené glazuře je namalován jezdec na koni. Druhým sbírkovým předmětem je džbán krejčovského řemesla, který je datován do roku 1833 a je zdoben příslušnými atributy.Obrázek k článku CECHOVNÍ DŽBÁNYObrázek k článku CECHOVNÍ DŽBÁNYObrázek k článku CECHOVNÍ DŽBÁNYObrázek k článku CECHOVNÍ DŽBÁNY