Projekt „Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“ je spolufinancován Evropskou unií.

logo

Projekt v rámci IROP, specifický cíl 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.

Výsledkem realizace projektu bude revitalizace hospodářského dvora, který je v současné době v havarijním stavu. V rámci revitalizace bude provedeno statické zajištění objektů a jejich rekonstrukce vč. nových fasád, nové přípojky sítí, terénní a sadové úpravy a oplocení. Rovněž bude řešena ochrana sbírkového fondu a veškerého majetku a vybavení.

V objektech hospodářského dvora bude umístěna nová expozice „Od klásku ke kvásku“ a nový etnografický a archeologický depozitář.

Stavební práce a vybudování nové expozice bude probíhat v etapách po jednotlivých objektech. Realizace je plánována v období od 9/2019 do 6/2022.

 

Celkové náklady akce, včetně projektů a inženýrské činnosti, jsou 121 mil. Kč. Z dotace IROP bude hrazeno 85% celkových uznatelných nákladů, ze státního rozpočtu 5% a z dotace kraje 10%.