Historie ukrytá pod dlažbou města

 

Upozorňujeme návštěvníky, že expozice Historie ukrytá pod dlažbou města je momentálně do odvolání z technických důvodů uzavřena. O jejím otevření budeme informovat.

 

Již prostory historického sklepení, ve kterém je expozice umístěna, Vás okouzlí a ocitnete se v jiném světě - doslova pod dlažbou Velkého náměstí a vrchnostenského kapitulního domu - v podzemí, kam nedolehne ruch civilizace, a kde se dozvíte o historii města "od mamutů až po raný novověk".

 

Spolu s autentickými doklady historie je využito i moderní techniky. Na dotykových obrazovkách si můžete nalistovat spoustu textových i obrazových informací.

Město Kroměříž doposud postrádalo komplexní obraz zhodnocení své minulosti. Kde jinde, než v prostředí sklepení kapitulního domu, v prostorách s „historickou pamětí" a jedinečnou atmosférou danou kouzlem původní hmoty kamenného zdiva, je vhodné prezentovat historický obraz města spolu s nadčasovými hodnotami vytvořenými předchozími generacemi. Snahou tvůrců expozice nazvané „Historie ukrytá pod dlažbou města" je vytvořit formou kombinace archeologických a historických pramenů a s využitím moderních prezentačních forem působivý obraz minulosti města.

Atraktivní prostředí historického sklepení nabízí návštěvníkům expozici o životě města v minulosti s využitím bohatých archeologických a historických sbírkových fondů muzea, které přiblíží historické děje a každodenní život jeho obyvatel od raného středověku do raného novověku (do poloviny 17. století). Návštěvníci zde uvidí např. nálezy z odkrytých odpadních jímek a studní, středověkou keramiku, sklo, doklady drobného užitého umění, doklady jídelníčku a hygieny, nálezy hrnčířských pecí a dílen, ale také mučící nástroje a doklady útrpného práva, středověkou zbroj aj.).

Expozice je členěna do tématických celků (Stopy vedou do pravěku, Od tržní osady k městu, Řemesla na předměstích, Z měšťanské kuchyně, Město v hradbách, Poklady ukryté pod dlažbou města, Dům a ulice města v minulosti). Expozice klade důraz především na výpověď trojrozměrných exponátů umístěných ve vitrínách s minimem textových informací. Textové, obrazové a ostatní doplňující informace získá návštěvník především formou nabídkových audiovizuálních programů, které si může sám zvolit. Například formou dotykových čidel a plošné obrazovky může na zmenšeném modelu města zachycujícím jeho podobu z poloviny 19. století procházet ulicemi města. Pomocí této „virtuální" procházky městem se dozví vše stavebním vývoji, památkových objektech a kulturních dějinách města. Základní schéma expozice je navíc ještě oživeno modelovými rekonstrukcemi. Kromě zmíněného modelu města zde je také středověká hrnčířská pec s dílnou hrnčíře, černá kuchyně měšťanského domu, středověká odpadní jímka a skutečný, více než tři století starý dřevěný vodovod objevený pod dlažbou jedné z kroměřížských ulic. Mezi „poklady" nalezenými pod městskou dlažbou návštěvník m.j. uvidí také doklady středověké gramotnosti a drobného užitého umění, středověké, renesanční a barokní dekorativní kamnové kachle, ale také skutečné mincovní poklady a tezaury šperků a jiných cenností, ukrývané obyvateli města v dobách nebezpečí.

Expozice HISTORIE UKRYTÁ POD DLAŽBOU MĚSTA je doplněna tištěným průvodcem.

Tento projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a Zlínským krajem v rámci Programu uchování, obnovy a zpřístupnění hmotného kulturního dědictví ve Zlínském kraji.


Obrázek k článku Historie ukrytá pod dlažbou městaObrázek k článku Historie ukrytá pod dlažbou městaObrázek k článku Historie ukrytá pod dlažbou městaObrázek k článku Historie ukrytá pod dlažbou městaObrázek k článku Historie ukrytá pod dlažbou městaObrázek k článku Historie ukrytá pod dlažbou městaObrázek k článku Historie ukrytá pod dlažbou městaObrázek k článku Historie ukrytá pod dlažbou městaObrázek k článku Historie ukrytá pod dlažbou městaObrázek k článku Historie ukrytá pod dlažbou městaObrázek k článku Historie ukrytá pod dlažbou městaObrázek k článku Historie ukrytá pod dlažbou městaObrázek k článku Historie ukrytá pod dlažbou městaObrázek k článku Historie ukrytá pod dlažbou městaObrázek k článku Historie ukrytá pod dlažbou městaObrázek k článku Historie ukrytá pod dlažbou městaObrázek k článku Historie ukrytá pod dlažbou města

Otevírací doba

Upozorňujeme návštěvníky, že expozice Historie ukrytá pod dlažbou města je momentálně do odvolání z technických důvodů uzavřena. O jejím otevření budeme informovat.


Vstupné