Odborná knihovna

Knihovna Muzea Kroměřížska je veřejně přístupná základní knihovna se zaměřením na odbornou literaturu a časopisy z oblasti historie, archeologie, dějin umění, architektury, numismatiky, národopisu, vlastivědy a přírody. Její fond je profilován obory působnosti pracovníků muzea i potřebami odborné veřejnosti. Zvláštní místo zde zaujímá regionální literatura, periodika a ostatní dokumenty podchycující území bývalého okresu Kroměříž, šířeji střední a východní Moravy.

V současné době obsahuje knihovní fond 42 000 svazků knih, kompletů periodik, katalogů, propagačních materiálů a ostatních tisků, zpřístupněných v on-line katalogu. Knihovna přispívá svými záznamy do Souborného katalogu ČR.

Pro badatele je k dispozici studovna s kapacitou 12 míst, vybavená potřebnou slovníkovou a encyklopedickou literaturou a s možností prezenčního studia z fondů muzea. Součástí studovny je počítač s připojením na internet a kopírovací zařízení.

Knihovna se podílí na několika digitalizačních projektech, které umožňují kompletaci a záchranu vzácných a ohrožených knihovních jednotek a jejich následné zpřístupnění pro širokou veřejnost.

Mimo úřední hodiny je možné knihovnu využívat na základě domluvy na tel. 573 338 388 nebo prostřednictvím mailu holicka@muzeum-km.cz, případně muzeum@muzeum-km.cz.

 

 

Knihovna Muzea Kroměřížska přešla na nový knihovnický program Tritius.

On-line katalog se v současnosti nachází zde.

V záložce Výběr katalogů je možno nahlížet do všech on-line katalogů paměťových institucí zřizovaných Zlínským krajem.

 


Online katalog Clavius

Online katalog Clavius naleznete zde


Obrázek k článku Odborná knihovnaObrázek k článku Odborná knihovnaObrázek k článku Odborná knihovnaObrázek k článku Odborná knihovna

Půjčovní hodiny

Pondělí: 8 - 12  a 13 - 17 hodin

Úterý: zavřeno

Středa: 8 - 12 a 13 - 15 hodin

Čtvrtek: zavřeno

Pátek: 8 - 12 a 13 - 16 hodin (pouze pro studenty)

Mimo otevírací dobu je možné dohodnout návštěvu na telefonním čísle 573 338 388 nebo na e-mailech holicka@muzeum-km.cz a muzeum@muzeum-km.cz.


Výpůjční řád

Výpůjční řád knihovny Muzea Kroměřížska

 

Výpůjční služby

Knihovna Muzea Kroměřížska zpřístupňuje a půjčuje literaturu ze svých fondů odborným pracovníkům, čtenářům a badatelům absenčně i prezenčně.

Půjčování některých knih a periodik je omezeno pouze na studijní prostory knihovny. O absenční výpůjčce vždy rozhoduje pracovník knihovny. Uživatelům knihovny, kteří nemají trvalý či přechodný pobyt v regionu Kroměříž se literatura půjčuje pouze prezenčně. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je čtyři týdny, nestanoví-li pracovník knihovny jinak. Výpůjční lhůta může být na žádost čtenáře prodloužena nejvýše dvakrát, nežádá-li o knihu další čtenář. Prodloužení lze provést osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem. Nevrátí-li čtenář zapůjčené publikace ve stanovené lhůtě, vybírá knihovna MK sankční poplatky v souladu s Ceníkem služeb knihovny Muzea Kroměřížska a až do vrácení všech knih a vyrovnání pohledávek neposkytuje uživateli další služby.

Roční zápisné na základě Ceníku služeb knihovny Muzea Kroměřížska:

 Dospělí  50,-
 Studentni, důchodci, držitelé průkazů ZTP  30,-
 Jednorázový vstup  10,-

                                                                                                                        

Meziknihovní výpůjční služby

Žádá-li čtenář odbornou literaturu, která není ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovna její zápůjčku , příp. vyhotovení kopií z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Za tuto službu si knihovna účtuje poštovné a poplatky požadované zasílajícími knihovnami. MVS jiným knihovnám je poskytována zdarma, cena vyhotovených kopií se odvíjí od ceníku knihovny Muzea Kroměřížska. Zúčtování poštovného podléhá platnému ceníku České pošty.

 

Reprografické služby

Knihovna poskytuje kopírovací služby na černobílé kopírce, tyto kopie jsou určeny pouze pro osobní potřebu čtenáře, který si kopie objednal. Objednavatel je povinen s kopiemi zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. Pracovník knihovny může odmítnout kopírování z knih a časopisů, kterým by hrozilo poškození. Poplatky za tuto službu jsou účtovány v souladu s Ceníkem služeb knihovny Muzea Kroměřížska.

V současnosti jsou ceny stanoveny následovně: 

 

   jednostranně  oboustranně
 A4  2,-  3,-
 A3  3,-  5,-

 

U vyvázaných starších novin a knih, kterým hrozí při kopírování poškození je cena stanovena následovně:

 

   jednostranně  oboustranně
 A4  4,-  7,-
 A3  7,-  12,-