Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Povinně zveřejňované informace

Oficiální název a identifikační údaje

 

Název: Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace

Sídlo: Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž

Datová schránka: envk6c7

IČ: 00091138

DIČ: neplátce DPH

Číslo účtu: 1034691/0100

 

Důvod a způsob založení

 

Muzeum, které bylo založeno v roce 1933, je od roku 2003 příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Odborným zaměřením přesahuje hranice regionu. Základem činnosti Muzea Kroměřížska je péče o sbírky muzejní povahy. Jednotlivá odborná oddělení spravují a prezentují rozsáhlé sbírkové fondy, včetně díla významného českého malíře a grafika, kroměřížského rodáka Maxe Švabinského. Muzeum má také oddělení pro práci s dětmi a mládeží, které vytváří tematické programy a připravuje pro školy i veřejnost výukové programy k výstavám a expozicím. Instituce se zaměřuje na výstavní, přednáškovou a publikační činnost, poskytuje odborné konzultace badatelům a studentům především středních a vysokých škol, spolupracuje s dalšími paměťovými institucemi. Veřejnosti je přístupná odborná knihovna se studovnou. Muzeum Kroměřížska má ve správě také národní kulturní památku větrný mlýn ve Velkých Těšanech a soubor hanáckých lidových staveb, renesanční tvrz a větrný mlýn v Rymicích.

 

Organizační struktura

 

 

Kontaktní spojení

 

Kontaktní poštovní adresa: Muzeum Kroměřížska, p. o., Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž

Osobní podatelna: Muzeum Kroměřížska, p. o., Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž

Úřední hodiny na podatelně muzea: pondělí–pátek 8–17 hodin, mimo tuto dobu po předchozí domluvě

Telefon: 573 338 388

Webová stránka: www.muzeum-km.cz

E-podatelna: podatelna@muzeum-km.cz

 

Účel a využití e-podatelny

 

Na uvedenou e-mailovou adresu mohou občané nebo právnické osoby, které nejsou orgány veřejné moci, zasílat svá podání, u kterých předpokládají oficiální vyřízení (s přiděleným číslem jednacím). Tato podání mohou být případně i digitálně podepsaná.

 

Podmínky užití, technické parametry

 

Podání jsou přijímána ve formátech: doc, docx, htm, jpg, pdf, xls. Maximální přípustná velikost podání, vč. Připojených příloh od doručitele je 10 MB.

Povolené typy technických nosičů: CD, DVD, USB Flash. Předaný technický nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání podatelně, popřípadě v příloze elektronického podání.

 

Nejdůležitější používané předpisy, právní předpisy

 

zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláška, a to vyhláška č. 66/1988 Sb.,

zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 99/2019 Sb., Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

Žádosti se podávají nejlépe na e-mailovou adresu muzea případně písemně poštou, eventuálně osobním doručením do podatelny. Žadatel musí postupovat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb..

 

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytnutím informací

 

Místo a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu:

Opravný prostředek je třeba zaslat na adresu muzea, který je postoupí zřizovateli, tj. Zlínskému kraji odboru kultury a památkové péče.

 

 

Dokumenty

 

Zřizovací listina Muzea Kroměřížska

Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1424

Výroční zprávy muzea