Logo Muzeum Kroměřížska

muzeum
kroměřížska

Poskytování reprodukčních práv ke sbírkovým předmětům Muzea Kroměřížska

I.   Poskytování reprodukčních práv ke sbírkovým předmětům Muzea Kroměřížska (dále jen MKM)

 

1. Muzeum poskytuje reprodukční práva k sbírkovým předmětům pro účely studijní, vědecké, stavebně historické průzkumy, populárně naučné a komerční.

 

2. V případě zájmu žadatele o publikování či jiné zveřejnění rozmnoženin sbírkových předmětů MKM musí žadatel zaslat žádost (formulář v příloze) na adresu: Muzeum Kroměřížska, p. o., Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž nebo podat žádost prostřednictvím e-mailu: muzeum@muzeum-km.cz, do předmětu napíše Žádost o udělení reprodukčních práv k sbírkovým předmětům.

 

3. Na základě žádosti je se žadatelem uzavřena písemná Smlouva o poskytnutí a užití jednorázového práva reprodukce. Posouzení účelu poskytnutí reprodukčních práv provádí pověřený pracovník muzea (příslušný kurátor, ředitelka muzea). Poplatky za poskytnutí reprodukčních práv jsou uvedeny v Sazebníku. Rozmnoženiny předmětu poskytne muzeum žadateli pouze na základě řádně uzavřené smlouvy a po uhrazení poplatku.

 

4. Rozmnoženiny předmětů v digitální podobě poskytuje muzeum na pevných nosičích (CD, DVD) nebo prostřednictvím digitálního úložiště.

 

5. Náhledy budou opatřeny vodoznakem, stejně jako rozmnoženiny, které nebudou určeny k publikování.

 

6. Digitální kopie sbírkových předmětů jsou poskytovány v tiskové kvalitě 300 dpi. Na požádání může být vyhotoven i snímek ve vyšším rozlišení.

 

7. MKM si vyhrazuje právo neposkytnout digitální snímek sbírkového předmětu.

 

8. Žadatel je povinen u reprodukce uvést základní údaje o sbírkovém předmětu (jméno autora, název díla, datace) a dále, že dílo pochází ze sbírek MKM.

 

9. Žadatel se zaváže, že materiál použije jen k tomu účelu, k němuž byl poskytnut, a neposkytne ho třetí osobě.

 

10. Jsou-li rozmnoženiny zatíženy autorskými právy, je žadatel povinen postupovat podle autorského zákona a je odpovědný za veškeré škody vzniklé porušením této povinnosti.

 

11. Výjimky mohou být uděleny pouze v odůvodněných případech po předchozím souhlasu ředitelky muzea.

 

 

II.   Sazebník poplatků za poskytování reprodukčních práv a souvisejících služeb

 

1. Poplatky za poskytování reprodukčních práv slouží k úhradě nákladů na přípravu předmětů a zhotovení rozmnoženin, související odborné, rešeršní a administrativní práce, jakož i nákladů na správu a údržbu sbírkového fondu.

 

2. Poplatky za poskytnutí jednorázového reprodukčního práva sbírkových předmětů MKM v tiskové kvalitě / poplatek za zveřejnění rozmnoženiny jednoho sbírkového předmětu v digitální podobě na webových stránkách, v e-booku či na jiném elektronickém nosiči do velikosti rozlišení s vodoznakem:

 

účel výše poplatku
studijní 0 Kč – jednorázově do 10 ks, nad toto množství bude každý kus zpoplatněn částkou 50 Kč
vědecký 0 Kč
odborné průzkumy 300 Kč
populárně naučný 500 Kč
komerční 1.500 Kč
propagace muzea bez poplatku

 

 

Specifikace účelu poskytnutí reprodukčních práv:

 

Studijní – reprodukce v seminárních, bakalářských, diplomových a disertačních pracích apod.

 

Vědecký – odborná knižní produkce, odborná periodika, sborníky, příležitostné a nízkonákladové publikace úzce odborného zaměření určené pro odbornou veřejnost, dodržující odborné standardy (poznámkový aparát ad.), výukové materiály (učební pomůcky a studijní texty), nekomerční výstavy a jejich katalogy apod.

 

Odborné průzkumy – stavebně historické průzkumy, urbanistické a architektonické studie, expertní posudky a zprávy apod.

 

Populárně naučný – tištěná i elektronická knižní produkce s určením pro nejširší veřejnost a běžný knižní trh, tištěná i elektronická periodika a média s publicistickou náplní s určením pro nejširší veřejnost (časopisy, magazíny, noviny) apod.

 

Komerční – veškeré reklamní použití firemní propagace, kalendáře, pohlednice, publikace určené pro turistický ruch, komerční výstavy apod.

 

Propagace muzea – reprodukce je určena ke zveřejnění v tiskovinách a televizních pořadech, které mají pro muzeum výrazný propagační smysl.

 

Další podmínky užití reprodukcí

 

MKM si vyhrazuje právo požádat předání dvou výtisků publikací zdarma.

Ceny se vztahují i na reprodukce sbírkových předmětů / archiválií / knihovních jednotek pořízených pomocí vlastního reprodukčního zařízení.

 

Zápis dat  
CD včetně zápisu dat 40 Kč
DVD včetně zápisu dat 60 Kč

 

3. Poplatky budou uhrazeny na základě daňového dokladu (faktury) nebo písemné smlouvy a žadatel je hradí bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu muzea nebo v hotovosti na základě příjmového dokladu, pouze však po předchozí domluvě.

 

4. U dosud nedigitalizovaných rozměrově nestandardních sbírkových předmětů, které bude nutno digitalizovat s využitím externích služeb, bude cena těchto služeb připočtena k poplatku za poskytnutí reprodukčního práva.

 

5. V případě, že objednané materiály nebudou zaslány prostřednictvím digitálního úložiště z kapacitních důvodů úložiště dat a žadatel nemá možnost si je převzít osobně v muzeu v dohodnutém termínu, budou po domluvě zaslány na náklady žadatele na adresu uvedenou ve smlouvě. K poplatku si muzeum připočítá náklady za balné a poštovné dle velikosti zásilky, nejméně však ve výši 100 Kč.

 

6. V případě zaslání materiálů do zahraničí a úhrady poplatku ze zahraničí se shora uvedené poplatky zvyšují o paušální administrativní poplatek 1.000 Kč na úhradu nákladů na balné a poštovné, bankovní poplatky a kurzové rozdíly.

 

7. Výjimky ze sazebníku při stanovení poplatku uděluje ředitelka muzea. Snížení nebo odpuštění poplatku je možné např. na základě reciprocity.

 

 Přiložené soubory