Název loga

Historie ukrytá pod dlažbou města

 

Expozice vznikla v roce 2009 v historických sklepních prostorách budovy Muzea Kroměřížska, původně tzv. Vrchnostenského kapitulního domu. Ten nechal zbudovat olomoucký biskup a kardinál František z Dietrichsteina v roce 1609 v pozdně renesančním, tzv. manýristickém slohu na místě středověké stavební parcely. Historické sklepení pochází z pozdně gotické a renesanční stavební fáze domu. Hned ve druhé místnosti expozice se tak ocitnete pod původní obloukovitou kamennou klenbou z lomového pískovce, kam nedolehne ruch civilizace a kde se dozvíte o historii města od mamutů až po raný novověk.

 

Atraktivní prostředí historického sklepení ukrývá doklady každodenního života obyvatel Kroměříže od raného středověku až do raného novověku (do poloviny 17. století). Seznámíte se se zajímavými archeologickými a historickými předměty ze sbírek muzea. Uvidíte zde například nálezy z odkrytých odpadních jímek a studní, středověkou keramiku, sklo, doklady drobného užitého umění, doklady jídelníčku a hygieny, nálezy hrnčířských pecí a dílen, ale také mučicí nástroje a doklady útrpného práva a v neposlední řadě i středověkou zbroj. Některé křehké exponáty, jako je sklo a kůže, jsou nahrazeny zdařilými replikami.

 

Více o expozici prozrazují už samotné názvy tematických celků, do nichž je rozčleněna: Stopy vedou do pravěku, Od tržní osady k městu, Řemesla na předměstích, Z měšťanské kuchyně, Město v hradbách, Poklady ukryté pod dlažbou města, Dům a ulice města v minulosti. Důraz je kladen především na výpověď trojrozměrných exponátů umístěných ve vitrínách. Spolu s autentickými doklady historie je využito i moderní techniky. Velké množství textových a obrazových informací si můžete nalistovat na dotykových obrazovkách formou nabídkových audiovizuálních programů. Můžete se vydat například na historickou procházku ulicemi města. Pomocí této virtuální procházky se dozvíte vše o jeho stavebním vývoji, památkových objektech a kulturních dějinách. 

 

Základní schéma expozice oživují i modelové rekonstrukce. Kromě modelu města je zde k vidění také středověká hrnčířská pec s dílnou hrnčíře, černá kuchyně měšťanského domu, středověká odpadní jímka a skutečný, více než tři století starý dřevěný vodovod objevený pod dlažbou jedné z kroměřížských ulic. Mezi „poklady" nalezenými pod městskou dlažbou se nacházejí také doklady středověké gramotnosti a drobného užitého umění, středověké, renesanční a barokní dekorativní kamnové kachle, ale také skutečné mincovní poklady a tezaury šperků a jiných cenností, které ukryli obyvatelé města v dobách nebezpečí. Nově si můžete prohlédnout repliku páru mužských barokních kožených bot ze 17.–18. století, vyrobenou bez použití moderních materiálů a techniky.

 

Expozici doplňuje tištěný průvodce, který je vám k dispozici na recepci muzea.

Projekt expozice Historie ukrytá pod dlažbou města byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a Zlínským krajem v rámci Programu uchování, obnovy a zpřístupnění hmotného kulturního dědictví ve Zlínském kraji.

 Fotogalerie